Vonesat në pagesa të faturave u sjellin humbje institucioneve

1 vit më parë

Vonesat në pagesa të faturave u sjellin humbje institucioneve

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) gjatë auditimit të pasqyrave financiare për institucionet qendrore, ato të pavarura, por edhe për institucionet lokale ka gjetur shkelje të mëdha, ku si pasojë e mospagesës së faturave ashtu siç është e paraparë me ligj institucionet kanë humbur shuma të mëdha parash.

Sipas Auditorit, në Komunën e Zubin Potokut, sipas Nenit 40 të LMFPP-së, Thesari ka ekzekutuar dy pagesa në vlerë prej 20.390 eurove nga buxheti i Komunës direkt në llogari të përfituesve. Sipas ZKA-së, pagesat ishin si rezultat i mosmarrëveshjes në mes Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave dhe Komunës për punëtorët e njësisë së zjarrfikësve (nëntë veta), të cilët duhej të transferoheshin te komuna.

“Komuna nuk ka pasur pozita të buxhetuara dhe të lejuara te njësia e zjarrfikësve, kështu që kanë mbetur jashtë listës së pagave. Komuna nuk ka ushtruar të drejtën e saj për t’u mbrojtur pasi nuk ka zyrtar ligjor të punësuar, si dhe nuk e ka kundërshtuar vendimin gjyqësor. Kjo ka rezultuar me një obligim prej gjithsej 88.470 eurove, nga të cilat 68.080 euro kanë ngelur si obligime për t’u paguar në vitin 2019. Pagesat i ishin bërë nga kategoritë e gabuara ekonomike, ku njëra pagesë në vlerë 13.283 euro ishte nga mallrat dhe shërbimet, ndërsa tjetra 7.107 euro nga investimet kapitale, përderisa Komuna kishte kërkuar që ato mjete të paguheshin nga pagat dhe mëditjet.